Stavajme.sk
Akciové ponuky
Ing. Lubomír Hašo
MontREAL L+H
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava
 
Stavebné povolenie, kolaudácia,
rekonštrukcia malého rozsahu
Pri novej stavbe alebo radikálnej rekonštrukcii sa
bez stavebného povolenia nezaobídete.
Čo potrebujete urobiť, aby ste získali stavebné povolenie?
Kto ho vydáva? Čo všetko musíte predložiť k žiadosti
o začatie stavebného konania?

To sú otázky, na ktoré dostanete odpoveď vo vyhláške Ministerstva
životného prostredia SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona. § 8 tejto vyhlášky presne stanovuje,
čo je obsahom žiadosti o stavebné povolenie:

Žiadosť o stavebné povolenie

(1) Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
e) údaj o tom, či stavbu uskutoční zhotoviteľ, alebo sa uskutoční svojpomocou,
f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení,
budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:
a) Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej.
b) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach. Ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona (ide o jednoduché a drobné stavby), postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.
c) Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
d) Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti.
e) Kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje.
f) Ak ide o stavbu vykonávanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Stavebný úrad

Možnože príslušný stavebný úrad bude mať ešte doplňujúce ustanovenia týkajúce sa obsahu alebo niektoré podklady dokonca nebude požadovať vôbec. Príslušný stavebný úrad je na obecnom úrade v obci, kde sa rekonštruovaná alebo stavaná nehnuteľnosť nachádza.

Potrebné doklady jednotlivo

List vlastníctva vyhotovený katastrálnym úradom je doklad, ktorým sa preukazujete, že ste vlastníkom nehnuteľnosti. Je platný tri mesiace od jeho vydania katastrálnym úradom. Ak ide o rekonštrukciu domu (týka sa to prípadu, keď nechcete meniť vonkajšie rozmery domu), netreba predkladať všeobecne záväzné nariadenie. Rozsah potrebných vyjadrení je oproti novej stavbe obmedzený tým, do akej miery sa rekonštrukcia dotkne všeobecne platných podmienok na dodržanie podmienok na dodávku vody, energií, oznamovacích médií, odvodu splaškových vôd a pod. Nevyhnete sa však vyjadreniam orgánov, ktoré stanovujú podmienky na všeobecnú i požiarnu bezpečnosť stavby, na dodržanie hygieny a ostatných vplyvov na dom i okolie. Ak ide o zmenu spôsobu užívania domu, pripravte sa na to, že budete musieť mať vyjadrenia v rozsahu novej stavby. Obsah projektovej dokumentácie predkladanej na stavebný úrad váš architekt pozná, preto nebudeme v tomto článku citovať ustanovenia vyhlášky. Pre úplnosť len spomenieme, že obsah projektovej dokumentácie predkladanej k žiadosti o začatie stavebného konania sa uvádza vo vyhláške ministerstva životného prostredia č. 453/2000 v § 9.

Ak plánujete robiť rekonštrukciu v určitom čase, treba s prípravou začať v dostatočnom predstihu. Každý úrad má stanovenú lehotu na vybavenie spisu – obyčajne jeden mesiac. Najprv teda získate vyjadrenia štátnych orgánov – mesiac od podania vám zašlú vyjadrenie, to znamená že ho dostanete o týždeň. Ak vyjadrenia budú kladné, podávate ich so žiadosťou na stavebný úrad. Tam je lehota na vybavenie jeden mesiac. Tak sa začne stavebné konanie (je to osobná účasť všetkých účastníkov stavebného konania na mieste), potom nasleduje napísanie záznamu zo stavebného konania, a keď neboli nijaké závažné pripomienky či nesúhlasy, tak úrad vydá stavebné povolenie. To sa doručí všetkým účastníkom konania. Proti tomuto vydanému povoleniu sa môžu účastníci ešte odvolať, takže právoplatnosť sa v najlepšom prípade potvrdí po uplynutí stanovenej odvolacej lehoty od doručenia stavebného povolenia do ich rúk. Ideálny čas na vybavenie stavebného povolenia sú tri mesiace, pričom by sa nemalo stať, že niektoré z vyjadrení by nebolo kladné.

Celá agenda vybavovania stavebných povolení je pomerne zložitá a pre laikov nezmyselne byrokratická. Treba si však uvedomiť druhú stránku mince – postavme sa na stranu dotknutých susedov či správcov inžinierskych sietí. Pozerajme sa trochu aj ich očami na stavebnú činnosť a potom si uvedomíme, že stavebný zákon chráni nás všetkých pred veľkým množstvom negatívnych vplyvov, ktoré môže mať zamýšľaná stavba. Dokonca chráni aj samotných stavebníkov – ich zdravie a bezpečnosť. Stavebné povolenie platí do dvoch rokov od jeho vydania, ak sa so stavbou nezačalo. Začatie stavby treba písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Pri samotnom spôsobe realizácie stavby záleží na tom, aké podmienky na stavbu sú – či sa robí „za živa“, teda či sa v dome súčasne s rekonštrukciou aj býva, alebo či sa vykonáva vo vyprázdnenom dome. Postup prác si treba naplánovať tak, aby jednotlivé remeslá nadväzovali na seba, neprekážali si a dopĺňali sa.

Kolaudácia

Po skončení realizácie stavby treba stavebný úrad požiadať o vydanie kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia. Musíte podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky 453/2000 MŽP SR:

(1) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie a miesto stavby,
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia stavby pred jej dokončením,
d) predpokladaný termín dokončenia stavby,
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka ako dlho bude trvať.

(2) K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí:
(a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
(e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
(f) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napríklad doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.


Na základe kolaudačného konania, ktoré sa uskutočňuje na mieste stavby, vydá stavebný úrad rozhodnutie o užívaní stavby.

Rekonštrukcia malého rozsahu

V prípade rekonštrukcie malého rozsahu, pri ktorej stačí ohlásenie stavebnému úradu, postupujeme jednoduchšie. Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác má podľa § 6 vyhlášky 453/2000 MŽP SR obsahovať:

(1) Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

(2) K ohláseniu sa pripoja:
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe – možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.


Stavebný zákon v § 57 – ohlásenie stavebnému úradu stanovuje:

(1) Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác je povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce môže uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému vyjadreniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres.

(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď sa ohlásenie podalo stavebnému úradu alebo odovzdalo na poštovú prepravu.

(4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.

(5) Oznámenie stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní stavby príslušné slovenské technické normy.